Publikacja pracy nt. biochemicznych markerów spermatogenezy

Nowa praca członków Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia niepłodności nt. biochemicznych markerów spermatogenezy i praktycznego postępowania leczniczego w przypadku niepłodności męskiej.

Przeprowadzono badania biochemiczne wśród 100 niepłodnych mężczyzn. Pacjenci byli następnie leczeni zgodnie z wytycznymi AUA/ASRM i EAU. Wyniki leczenia oceniono po 3 latach Stwierdzono silną korelację liczby plemników z inhibiną B i stężeniem FSH. Spośród 95 pacjentów podczas obserwacji, ciąże wystąpiły u 59 ich partnerek (48 ciąż spontanicznych, 5 po IVF-ET i 6 po IUI). Trzydziestu sześciu pacjentów pozostało bezdzietnych pomimo terapii. Liczba plemników i poziom inhibiny B były najlepszymi predyktorami naturalnego zapłodnienia. Chociaż inhibina B i FSH mogą być używane do oceny spermatogenezy i płodności, początkowa koncentracja plemników wydaje się być najlepszym prognostykiem płodności. Ciążę osiągnięto u zaskakująco dużego odsetka pacjentek z bardzo niskim stężeniem inhibiny B i niską początkową liczbą plemników. Warto zauważyć, że 81% ciąż zostało osiągniętych bez rozrodu wspomaganego.

 

Jankowska, K.; Suszczewicz, N.; Rabijewski, M.; Dudek, P.; Zgliczyński, W.; Maksym, R.B. Inhibin-B and FSH Are Good Indicators of Spermatogenesis but Not the Best Indicators of Fertility. Life 2022, 12, 511. https://doi.org/10.3390/life12040511