Statut

Statut

POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PROKREACYJNEGO I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

STATUT

Tekst jednolity na dzień 28.06 .2019
Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo przyjmuje nazwę
Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia
Niepłodność i zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa, a terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Towarzystwo po zarejestrowaniu posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw o tych samych lub podobnych celach działania.

§5

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§6

Towarzystwo dla celów współpracy międzynarodowej może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Polish Society of Procreative Health and Infertility Treatment

§7

Towarzystwo może posługiwać się znakiem graficznym.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej i dbałości o ich przestrzeganie,
 2. Szerzenie szacunku do życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa,
 4. Podnoszenie autorytetu i szacunku w społeczeństwie dla lekarzy zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym i leczeniem niepłodności
 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi, towarzystwami naukowymi oraz ze Stowarzyszeniami Wyższej Użyteczności pracującymi na rzecz ochrony zdrowia prokreacyjnego,
 6. Stała ochrona interesów i praw lekarzy medycyny prokreacyjnej,
 7. Reprezentowanie zdrowia prokreacyjnego oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
 8. Dążenie do wprowadzenia umiejętności/specjalizacji z leczenia niepłodności i zdrowia prokreacyjnego.
 9. Propagowanie obserwacji biomarkerów cyklu kobiety celem: diagnostyki, regulacji poczęć, dbania o godność kobiety oraz trwałość małżeństw mężczyzny i kobiety.
 10. Prowadzenie badań naukowych w zakresie niepłodności i zdrowia prokreacyjnego

§9

Towarzystwo realizuje i finansuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych,
 2. Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zdrowia prokreacyjnego i leczenia niepłodności
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi i typowanie Członków Towarzystwa do udziału w zagranicznych szkoleniach i zjazdach naukowych,
 5. Przedstawianie wniosków do odznaczeń państwowych swych Członków.
 6. Prowadzenie edukacji społecznej poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z wiedzą o zdrowiu prokreacyjnym i leczeniu niepłodności
 7. Fundowanie stypendiów
 8. Pomoc materialną i niematerialną dla inicjatyw związanych z celami statutowymi Towarzystwa, w tym zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wydawnictw.

§ 10

Towarzystwo może przyznawać: dyplomy, certyfikaty, odznaczenia, wyróżnienia osobom fizycznym i podmiotom zasłużonym dla Towarzystwa.podmiotom zasłużonym dla Towarzystwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2. Honorowych,
  3. Towarzyszących,
  4. Wspierających
 2. Członkostwo w Towarzystwie nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata. Przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna (powyższe dotyczy wszystkich kategorii członków).
 3. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do opłacania rocznych składek członkowskich w wysokości 100 zł w terminie do 31.12. każdego roku kalendarzowego. Wysokość składek członkowskich określa Zarząd w formie uchwały.
 4. Każdy członek zobowiązuję się do ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
 5. Członkiem Zwyczajnym może być lekarz pracujący w dziedzinie leczenia niepłodności lub zdrowia prokreacyjnego który ma co najmniej roczny staż pracy w jednej z wymienionych dziedzin , warunkiem przyjęcia nowego członka jest rekomendacja co najmniej jednego członka zwyczajnego.
 6. Członkami Zwyczajnymi mogą być również osoby pracujące w dziedzinie leczenia niepłodności i/lub zdrowia prokreacyjnego, przyjęte uchwałą przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i
  rekomendacji jednego z Członków Zwyczajnych Towarzystwa.

§12

 1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej narodowość lub przynależność państwową, szczególnie zasłużona w dziedzinie leczenia niepłodności lub zdrowia prokreacyjnego
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.
 3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członek Honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, jest jednak zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkiem Towarzyszącym może być osoba pracująca w dziedzinie leczenia niepłodności lub zdrowia prokreacyjnego jako pomoc techniczna, pielęgniarka, położna, nauczycielka/instruktorka metod rozpoznawania płodności, psycholog a także student.
 2. O przyjęciu Członka Towarzyszącego do Towarzystwa decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i poparcia dwóch Członków Zwyczajnych.

§ 14

 1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce finansowo lub w inny sposób wspierać materialnie działalność Towarzystwa.
 2. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa Członek Wspierający ustala z Zarządem.
 3. O przyjęciu Członka Wspierającego do Towarzystwa decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
 4. Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, jest jednak zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.

§1 5

Członek Zwyczajny i Towarzyszący ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. brać udział w zjazdach, konferencjach, zebraniach Towarzystwa i mieć głos stanowiący w postanowieniach i uchwałach Towarzystwa,
 3. nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa.

§ 16

Członek Zwyczajny i Członek Towarzyszący są zobowiązani:

 1. brać aktywny udział w realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej,
 4. dbać o dobry wizerunek Towarzystwa
 5. systematycznie opłacać składki członkowskie

Rozdział IV

Ustanie członkostwa oraz wykluczenie członka

§17

Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie bądź w formie elektronicznej,
 2. Wykluczenia Członka z Towarzystwa w przypadku:
  1. niepłacenia składek członkowskich przez okres 24 miesięcy, ale po uprzednim upomnieniu,
  2. propagowania/stosowania w praktyce lekarskiej środków antykoncepcyjnych.
  3. propagowania/przeprowadzania zabiegów inseminacji
  4. propagowania/stosowania w praktyce lekarskiej procedur zapłodnienia pozaustrojowego.
  5. propagowania/przeprowadzania aborcji.
  6. działania na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienia czynu uwłaczającego powszechnie przyjętym zasadom etyki, a zasadom deontologii lekarskiej w szczególności, bądź prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego,
 3. Śmierci członka, a w przypadku Członków Wspierających będących osobami prawnym i wykreślenia z właściwego rejestru.

§18

 1. Decyzję o wykluczeniu Zarząd podejmuje w drodze uchwały.
 2. Uchwałę Zarządu dostarcza się Członkowi, którego uchwała dotyczy. Za doręczenie uważa się również przesłanie skanu uchwały drogą elektroniczną na adres mailowy wpisany w deklaracji członkowskiej.
 3. Wykluczonemu Członkowi przysługuje odwołanie , które należy złożyć na ręce Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.
 4. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.
 5. Przez okres postępowania wyjaśniającego, tj. od daty podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu do prawomocnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, wykluczony członek jest zawieszony w swoich prawach.

Rozdział V

Władze Towarzystwa

§19

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 20

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Towarzystwa za poprzedni rok obrotowy
 3. ustalanie wysokości składek członkowskich
 4. Przewodniczącego Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków,
 3. wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

§ 22

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków za pomocą poczty elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób, z co najmniej 14 dniowym uprzedzeniem, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad;
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych
  Członków Towarzystwa w pierwszym terminie (wymagane quorum tj. przy obecności ½ członków upoważnionych do głosowania).
 3. Głosowanie jest jawne, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują
 4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Towarzystwa oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek 1/3 obecnych członków uprawnionych;
 5. W drugim terminie podejmuje się uchwały zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych.
 6. Z zebrań Towarzystwa sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zarządu i przynajmniej jeden członek Zarządu oraz Protokolant.

 

Zarząd

§ 23

Zarząd składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków

§ 24

Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy.
Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu

§26

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na forum publicznym i działania w jego imieniu,
 2. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Towarzystwa
 3. organizowanie konferencji naukowych i ustalanie ich
 4. występowanie z wnioskiem o nadanie godności Członka Honorowego
 5. występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla Członków
 6. opracowanie wzoru deklaracji członkowskiej

§27

W obradach Zarządu mogą brać udział w miarę potrzeby inne zaproszone osoby
z głosem doradczym.

§28

Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa oraz reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie


Komisja Rewizyjna

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołują spośród siebie członkowie Komisji Rewizyjnej.

§30

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień,

§ 31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa

§ 32

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. W przypadku zmniejszenia się składu władz Towarzystwa w czasie
  trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. W drodze kooptacji można uzupełnić tylko połowę składu organu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie władz.
 5. Uchwały władz wybieralnych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu . W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego

Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§ 33

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w
  odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być
  przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Majątek Towarzystwa składa się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
  z działalności gospodarczej, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

Rozdział VIII

Likwidacja Towarzystwa

§ 34

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.